4

Tarvitsen poikkeamisluvan / suunnittelutarveratkaisun

Jos suunniteltu rakentaminen ei ole kaavamääräysten mukaista, rakennuspaikkaa ei ole kaavassa, se sijaitsee suunnittelutarvealueella tai alueella ei ole kaavaa, voit tarvita poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun rakennuspaikan muodostamiseksi. Suunnittelutarvealueet löytyvät rakennusjärjestyksestä. Luvan tarpeellisuudesta voi kysyä neuvoa Lupapiste.fi -palvelussa jättämällä siellä neuvontapyyntö tai tarvittaessa sopia tapaaminen kaupunkirakenne -yksikön edustajan kanssa.

Poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua haetaan Lupapiste.fi -palvelussa.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan vähintään asemapiirros. Hakijan on perusteltava hakemus ja esitettävä poikkeamiselle erityinen syy. Perusteluissa tulee kertoa, mistä määräyksistä poiketaan ja miksi. Erityisen syyn olisi liityttävä jollain tavoin maankäytön tavoitteisiin ja maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteiden toteutumiseen. Hakijaan liittyvät erilaiset henkilökohtaiset syyt eivät ole laissa tarkoitettuja erityisiä syitä.

Naapurit ja muut, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, on kuultava. Lupahakemuksen käsittelijä pyytää poikkeamislupahakemukseen tarvittavat viranomaislausunnot.

""

Mikäli hankkeelle on lisätty asemapiirroksen lisäksi pohjapiirustus sekä julkisivu- ja leikkauspiirustukset, voi naapurit kuulla samalla sekä poikkeamislupaa että rakennuslupaa varten. Hankkeen kuvauksessa ja kuulemislomakkeilla on oltava tästä tieto.

Myönteisen poikkeamislupapäätöksen lisäksi rakennushankkeelle tarvitaan aina myös rakennuslupa. Voit halutessasi edistää rakennuslupahakemusta yhtäaikaa poikkeamisluvan käsittelyn kanssa. Rakennuslupaa on haettava kahden vuoden kuluessa poikkeamisluvan antopäivästä. Poikkeamisluvan voimassaololle ei voi anoa jatkoaikaa.

Lisätietoa poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuprosesseista löydät kaupungin verkkosivuilta.