14

Rakennuksen käytön alkaminen

Tee jätehuoltosopimus.

Siirrä sähköliittymä ja muut liittymät käyttäjän nimiin.

Muista tehdä huoltokirjan mukaiset huolto- ja tarkistustoimenpiteet ajallaan.  

Lajittele ja kierrätä syntyvät jätteet.  

Lisäksi rakennuksen haltija tulee lain mukaan: 

  • Pitää rakennuksen ympäristö rakentamisluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa. 
  • Olla käyttämättä tonttia tai rakennuspaikkaa niin, että sen rakentamisluvassa istutettaviksi osoitetut alueet, leikkipaikat tai oleskelualueet taikka muut asumisviihtyisyyteen vaikuttavat alueet supistuvat.  

Lisäksi kiinteistön omistajan on: 

  • huolehdittava, että rakentamisluvassa osoitetut ja hälytysajoneuvoja tai huoltoajoa varten tarkoitetut kulkuyhteydet säilytetään ajokelpoisina. 
  • pidettävä rakennus ympäristöineen sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä 
  • pidettävä rakennus ja sen energiahuoltoon kuuluvat järjestelmät sellaisessa kunnossa, että ne rakennuksen rakennustapa huomioon ottaen täyttävät energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset
  • seurattava rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden kuntoa. 
Huomio, että ulkona tapahtuva varastointi ei turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa eikä häiritse ympäröivää asutusta. ​
Rauno Rakennustarkastaja
""

1.1.2025 jälkeen jätettyjen hakemusten osalta rakennuksen omistajan on huolehdittava, että rakennuksen toteumamalli tai koneluettavat tiedot pidetään ajan tasalla rakennuksessa tehtävien muutosten yhteydessä. ​