5

Suunnittelun jatkaminen

Pääpiirustukset laaditaan lupahakemuksen liitteiksi.
Pirkko Pääsuunnittelija

Rakennussuunnittelija jatkaa rakennussuunnittelua, jonka tuloksena laaditaan pääpiirustukset rakennusluvan liitteeksi. Pääsuunnittelijan johdolla kootaan lupahakemuksen muut tarvittavat liitteet.

Erityissuunnitelmien laadinta käynnistyy yhdessä rakennussuunnittelun kanssa. Sinun täytyy hankkia rakenne-, ilmanvaihto- vesi- ja viemäri- sekä sähkösuunnittelu, elleivät nämä sisälly talotoimitukseen. Sinun on nimettävä Lupapisteessä viranomaisen hyväksyttäväksi vähintäänkin rakennussuunnittelija lupahakemusvaiheessa ja muut suunnittelijat ennen suunnittelun aloittamista. Suunnittelijoilla (RAK ja LVI) on oltava hankkeen vaativuuden mukainen kelpoisuus tehtävän hoitamiseen.

Jos olet päätynyt talopakettitoimitukseen, tee talotehtaan kanssa alustava sopimus. Talotehdas toimittaa sähköisessä muodossa rakennussuunnitelmat, jotka pääsuunnittelija vielä tarkistaa.

Rakennustyötä valvomaan tarvitset rakennustyön ja LVI-työnjohtajat sekä muut työtä suorittavat ammattilaiset, joiden hankinta kannattaa aloittaa suunnitelmien valmistuttua. Huomioi myös, että työnjohtajilta vaaditaan hankkeen vaativuuden mukainen kelpoisuus, josta kerrotaan myöhemmin lisää kohdassa luvan myöntämisen jälkeen.

Lupahakemukseen laaditaan asemapiirustus eli suunnitelma rakennuspaikasta ja rakennusten sijoittelusta. Asemapiirustus ja pihasuunnitelma ovat aina rakennuspaikkakohtaisia eivätkä ole riippuvaisia esimerkiksi talopaketista. Huomioi esteettömän sisäänkäynnin suunnittelu rakennukseen, jos se maasto ja tontti huomioiden on mahdollista.

Rakentamisaikataulua suunnitellessa on muistettava jättää riittävä aika suunnittelutyölle ja lupaprosessille.
Lauri Luvanhakija
""

Huom! Tontin suunnittelun rooli ja vaativuus korostuu sekä ahtaissa rakennuspaikoissa että rinnetonteilla. Rinnetonteilla on lisäksi laadittava tarvittavat tonttileikkaussuunnitelmat talon koron määrittämiseksi sekä tontin ja rakennuksen sijoittamiseksi olemassa olevaan maastoon (nämä tonttiin liittyvät suunnitelmat eivät välttämättä kuulu talotoimitukseen). Näin vältytään suurilta täyttötöiltä ja pengerryksiltä. Tukimuurein ja pihaa porrastamalla sekä istutuksin rajaamalla rinnetontille rakennetusta rakennuksesta saa toimivan ja olemassa olevaan ympäristöön kauniisti sopivan.